RunOway   RunOway - Sträcktids- och vägvalsanalys på karta

Lägga upp en tävling

Här beskrivs hur man lägger in en tävling i RunOway via programmet RunOwayAdmin. Programmet startas genom att välja RunOway - RunOwayAdmin i Windows programmeny.

Skapa/välj tävling

För att skapa en tävling, välj Arkiv - Ny tävling i menyn. För att öppna en gammal tävling från fil eller internetserver (www.obasen.nu), välj Arkiv - Öppna tävling.

Om man har en registrerad version av RunOwayAdmin och har sparat tävlingar på O-basen kan dessa öppnas. Även alla tävlingar i den katalog man har ställt in att man vill spara sina tävlingsfiler i visas. Symbolen i kolumnen Lagring visar om tävlingen sparas i fil eller Internet-databas. Öppna en tävling genom att markera en rad och trycka Öppna eller dubbelklicka på en rad.

När man har skapat en ny tävling eller öppnat den visas ett antal flikar med tävlingens data. Börja med att fylla i tävlingsinformation i den första fliken:

Om man sätter ett lösenord på tävlingen så kommer RunOway att fråga efter detta när man öppnar tävlingen. Detta kan vara bra om man vill lägga ut en tävling i "förhandsgranskningsläge" på o-basen, men inte vill att allmänheten ska få ta del av tävlingen ännu. Man kan då senare öppna tävlingen, ta bort lösenordet och spara igen för att ge alla rättighet att se tävlingen.

Projektionssystem för karta kan sättas om man vet vilket system som har använts vid framställandet av kartan. Om man väljer rätt här kan inpassning av GPS-rutter göras aningen noggrannare. De flesta svenska kartor ligger i RT-90 (2,5 gon v).

Importera data

Nedan finns ett förslag på ordning att följa när man lägger in en ny tävling:
 1. Importera kontroller / banor
 2. Lägg in kartor
 3. Gör eventuell manuell inpassning av kontrollerna.
 4. Importera resultat
 5. Kontrollera banor och kontrollsiffror
 6. Ta bort ej använda klasser
 7. Spara tävlingen
Det är bra om man har kartbilden (en eller flera) och alla filer som ska importeras klara när man börjar. Lägg kartbilder i katalogen Kartor och övrig data i katalogen Import. Båda dessa kataloger finns i den mapp där RunOway installerades. Det går att ställa in andra sökvägar om man vill, eller manuellt bläddra fram varje enskild fil från andra kataloger.

Lägg in kartor

Gå in under fliken Kartor.

Börja med att skriva in namnet på kartan. Tryck därefter på Bläddra och leta fram kartbilden som ska användas. Filnamn och filstorlek fylls då i. OBS! Kartbilderna måste ligga i underkatalogen Kartor eller i samma katalog som tävlingen sparas och formatet måste vara .gif. Nästa steg är att fylla i inpassningskoordinater för övre vänstra hörnet av bilden samt nedre högra, om dessa har importerats. Om man ritar in hörnen i OCAD manuellt, ge kontrollerna namnen C1 och C2. Om OCAD 9 har använts vid export av kartbild kommer hörnen att sparas i filen som E1 och E2. De finns i så fall att välja i comboboxarna ovanför respektive fält. Om man gör manuell inpassning av kartbilden, lämna fälten tomma så kommer lämpliga värden att fyllas i när man sparar. Fyll sedan i kartans skala och bildens upplösning i DPI om dessa värden är kända. Det sista som ska fyllas i är storlekar på starttriangel, konrollringar, målringar, siffror och linjer. Oftast fungerar det förinställda värdena bra. Det finns ett antal standardstorlekar som man kan fylla i genom att välja i comboboxen nedanför fälten. När allt är ifyllt, tryck på Spara ny för att spara. För att ändra i en tidigare sparad karta, markera kartan i den vänstra listan, ändra uppgifterna och tryck på Spara. När kartan sparas ska den om allt fungerar visas i fönstret till höger.

Importera kontroller

OCAD

Det vanligaste är att kontroller importeras från OCAD. Om Control Point-metoden används så importerar man den kartfil som man har ritat in alla kontroller i. Om man använder banläggning i OCAD 8 eller senare importerar man den kartfil som banläggningen är gjord i. Även banor kommer då att importeras. Importen görs genom att man väljer Kontroller/banor från OCAD i menyn Import. Under fliken Kontroller går det att se alla kontroler som har importerats. I exemplet nedan visas även en karta, men för att det ska bli så måste man först ha importerat kartorna och gjort nödvändiga inställningar där.

Manuell inpassning / flytt av kontroller

I kontrollfliken finns ett par funktioner för att göra en manuell inpassning. Se först till att importera alla kontroller, även om inte koordinatsystemet stämmer! Lägg sedan in kartor (se nästa stycke) för att därefter manuellt passa in koordinatsystemen. Enstaka kontroller kan flyttas genom att man markerar kontrollen i listan, trycker på Flytta en och sedan klickar i kartan på positionen för kontrollen. För att passa in alla kontroller, gör så här:
 1. Spara Runoway-projektet (så att du kan öppna det om det inte blir som du vill)
 2. Markera en kontroll med känd position (gärna så nära ett hörn av kartan som möjligt) i listan.
 3. Tryck på Flytta alla.
 4. Klicka i kartan där den markerade kontrollen ska vara.
 5. Markera en annan kontroll vars position också är känd i listan till vänster. Välj en kontroll som är så långt ifrån den första kontrollen som möjligt, både i nord-sydlig och väst-östlig riktning.
 6. Tryck på Skalera om kontroller.
 7. I dialogen som visas, välj kontrollen från punkt 2, som nu är på sitt rätta ställe.
 8. Tryck OK.
 9. Klicka i kartan där den andra kontrollen (som valdes i punkt 5) ska vara.
Dialogen för att skalera kontrollerna ser ut så här:

Om inpassningen blev dålig, ladda om tävlingen från den sparade filen och försök igen. Ett tips är att välja kontrollpunkter som är lätta att centrera, t.ex. stenar och punkthöjder.

Manuell placering av kontroller

Genom att trycka in knappen Sätt ut kontroller kan man manuellt ”klicka ut” kontrollerna i kartan. Efter varje klick får man upp en dialogruta där man kan skriva in kodsiffran:

Funktionen avslutas genom att man trycker på Sätt ut kontroller igen.

Importera banor

Det är inte helt nödvändigt att importera banor. Banorna kan nämligen skapas från sträcktidsfilen via de kodsiffror som finns där. Problemet i det fallet är att man inte vet vilken startpunkt som ska användas av banan. Programmet kommer att sätta startpunkt 1 på alla nya banor som skapas vid import av sträcktider. Om man importerar banorna före importen av sträcktiderna slipper man problemet efterom att banorna då finns skapade med rätt startpunkter.

Control Point

Banor kan exporteras från Control Point i CSV-format. Gör detta och importera filen via Banor från Control Point (csv) i menyn Importera.

OCAD

Banor gjorda i OCAD 8 / 9 importeras vanligtvis samtidigt som kontrollerna. Detta fungerar inte ännu med gafflade banor. Banorna kan då exporteras från OCAD 8 och 9 i CSV-format (heter Banor version OCAD 8 (text) i OCAD 9). Gör detta och importera filen via Banor från OCAD 8/9 (csv) i menyn Importera.

Importera resultat

OE/OS200x

Exportera helst sträcktider i XML-format. Om sträcktidsfil i csv-format finns går även denna att importera, men tyvärr så är formatet lite olika i olika versioner av programmen, därför visas en inställningsdialog där man får välja om resutlaten kommer från OS/OE-2002 eller -2003:

Om man har valt att använda en annan separator i filen än ; kan denna skrivas in i fältet separator. Alla starttider i filerna är angivna relativt tävlingens nolltid. För att få korrekta tider vid återuppspelning måste man därför skriva in vilken nolltid som har använts.

OLA

Exportera resultaten i XML-format. Kompletta uppgifter behövs, det är alltså inte samma format som till Klubben Online! Importera filen via XML-resultat i menyn Importera.

Kontrollera banor och placera siffror

Under fliken banor kan man redigera de importerade banorna.

Genom att välja en karta i comboboxen visas den till höger med alla kontroller utritade. Om en bana markeras i vänstra fönstert visas den banan till höger. Här kan man kontrollera att alla banor har rätt startpunkter m.m. När allt ser korrekt ut markerar man alla banor i det vänstra fönstret och trycker på Placera siffror för att beräkna positioner för siffrorna som numrerar kontrollerna för varje bana. Det finns också en ruta där man kan skriva in avståndet från kontrollen till siffran. Avståndet är i "interna" koordinater. Om man har importerat från OCAD är det 1/100 mm på kartan och från PC mapper så är det meter. För OCAD är ett lämpligt värde ca 5000 (= 5 mm på utskriven karta i den skala kartan är skapad med) och för PC Mapper ca 50 (= 5 mm på utskriven karta i 1:10000). Beroende på storleken på kontrollringarna och kartskalor kan man behöva justera värdet lite. När man trycker på Placera siffror sparas det värde man har skrivit in och det kommer då att användas vid nästa import av banor.

Om man inte har importerat banor utan låtit dem skapas utifrån sträcktidsfilerna kan en del banor ha fel startpunkt. Att byta startpunkt på banor är normalt sett det enda man behöver göra i denna flik (om man behöver göra något över huvud taget). Markera en eller flera banor i listan med banor och den korrekta startpunkten i den vänstra listan med kontroller och tryck sedan på Byt startpunkt för att byta ut startpunkten.

Om man använder en inscannad karta med tryckt bana på kan man välja att inte rita några kontrollringar streck och siffror. Avmarkera då Rita ringar, Rita linjer och Rita siffror (Dessa visas inte i bilden ovan som kommer från en tidigare version av RunOwayAdmin).

Tips! Kontroller kan läggas till / tas bort genom att man dubbelklickar på kodsiffror i listorna.

Ta bort ej använda klasser

Till exempel när man importerar resultat från XML kan det komma in klasser som inte innehåller några löpare. RunOway fungerar inte så bra om sådana klasser finns med. Därför finns det en funktion i fliken Klasser för att radera dessa klasser.

Genom att trycka på Ta bort ej använda försvinner de oönskade klasserna.

Spara tävlingen

Välj Arkiv - Spara tävling i menyn.Om det är första gången man sparar kommer det upp en dialogruta där man får välja filnamn eller databas:

Om man sparar till fil, se till att filen får ändelsen .runoway. För att kunna använda filen i RunOway måste kartbilden ligga i samma katalog eller i den inställda kartkatalogen (RunOway\Kartor).

Startlistor

Normalt sett behöver man inte importera några startlistor eftersom starttider ingår i CSV- och XML-formaten. Om man vill rita in vägval direkt på tävlingsplatsen, innan sträcktidsfilen är klar, kan man dock importera en startlista för att få in alla löpare. När man senare importerar sträcktiderna kommer löparna att uppdateras med sträcktider och totaltid/status. Denna funktion har inte använts så många gånger, då det är inte säkert att alla varianter av filformat på startlistor fungerar så bra.

Övriga importfunktioner

Speciella importfunktioner har gjorts för vissa tävlingar / arrangörer. Dessa visas dock inte längre i programmet eftersom de inte har testats så mycket och kräver att filerna är utformade på speciella sätt. Import från olika varianter av HTML är inte att rekommendera då det finns väldigt många alternativa format på dessa. Försök att alltid använda XML eller CSV! Om du vill importera något som saknas i listan, kontakta support@runoway.se.

Felaktigheter

Om filer med indata har felaktigt format märker inte alltid programmet detta varvid en del "skräpdata" kan komma in. Ibland avbryts importen direkt, men man får inga felmeddelanden om det. Programmet hanterar inte alla varianter av filer som kan exporteras från olika program. Om du har en fil som inte kan importeras eller upptäcker något fel, kontakta support@runoway.se så kanske det går att ordna.

Åter till huvudsidanCopyright © 2008 Ulf Bergqvist