RunOway RunOway - Sträcktids- och vägvalsanalys på karta

RunOway

RunOway startas via datorns startmeny. Startikonen ligger i programmenyns undermeny "RunOway". Programmet kan även startas genom att man dubbelklickar på en fil med ändelsen .runoway (en tävling) i filutforskaren. I det senare fallet startas RunOway med tävlingen som fanns sparad i filen inladdad.

Det första som händer när man har startat RunOway är att man får välja språk. Om man klickar i rutan Remember language choice så kommer valet att sparas så att man inte behöver göra det igen. Om man vid ett senare tillfälle skulle vilja byta språk kan man göra det i inställningsdialogen i RunOwayAdmin.

När man har valt språk visas en lista på tävlingar som kan öppnas:

Beroende på version av programvaran och olika inställningar i RunOwayAdmin varierar det vad som visas i listan. Standard är att alla tävlingar i filer som ligger i underkatalogen Tävlingar i RunOways installationskatalog visas. Om kryssrutan Hämta tävlingar från server är markerad kommer tävlingar även att hämtas via Internet från http://www.obasen.nu. För att detta ska fungera måste man naturligtvis ha en fungerande Internetanslutning. I demoversionen av RunOway visas endast de fem senaste tävlingarna, medan en registrerad kopia visar alla inlagda tävlingar.

Listan kan sorteras på olika sätt genom att man klickar på kolumnnamnen. Dubbelklicka på tävlingen som ska laddas in eller markera raden och tryck på OK.

Om det finns flera olika kartbilder inlagda för vald tävling kommer det upp en ny lista där man får välja vilken av kartorna man vill visa. Det kan vara t.ex. om tävlingen har genomförts på olika, ej överlappande kartor eller om kartorna finns lagrade i olika upplösning.

När man har valt tävling och eventuellt karta väljer man något av programmets funktioner under Alternativ:

Respektive funktion finns beskriven i var sitt kapitel nedan.

Rita in vägval

Via denna funktion kan man rita in vägval med musen.Välj först klass och löpare längst upp. Löparens bana och sträcktider visas.

De rödvita skärmarna i vänsterkant av bilden med S, 1, 2, 3, ..., M på används för att centrera kartbilden på en viss sträcka. Det är bara ett hjälpmedel för att navigera i kartan, och inget man behöver använda. Man kan flytta kartan med rullisterna eller genom att högerklicka med musen (centrerar på den punkt man klickar på) också. Inritning sker på en sträcka i taget. När man trycker ner vänster musknapp samtidigt som man har pekaren över starttriangeln eller en kontrollring. Att en sträcka har aktiverats för inritning visas i den vänstra delen av fönstret (till höger om sträcktiderna) med en liten blinkande penna. Sträckor som är färdigritade visas med samma symbol, fast utan blink. Själva ritningen kan göras på flera olika sätt:

1. Genom att hålla nere musknappen och dra musen ritas linjen allt eftersom.
2. Om man släpper knappen och sedan klickar med jämna mellanrum på sträckan så förlängs linjerna till de klickade punkterna.
3. Kombinera 1 och 2.

Vilket av alternativen som är bäst beror bland annat på hur bra mus man har och hur duktig man är på att använda den. Prova dig fram! Inritningen till en viss kontroll avlutas genom att man släpper musknappen i nästa kontrollring. Om man har gjort en "krok" inne i ringen måste man alltså rita den med musknappen nedtryckt (alternativ 1).

Om man ritar fel kan man backa genom att trycka på "suddknappen" som hittas rakt under Rita in vägval. Om man vill radera en hel sträcka kan man trycka på den lilla soptunnan på samma rad som den sträcka man vill radera.

När man har ritat klart trycker man på diskettknappen  för att spara. Det skadar inte att spara med jämna mellanrum under själva inritningen heller, annars riskerar man att förlora inritningen om t.ex. Internetuppkopplingen avbryts och man ritar i en tävling som lagras på Internet. Det går bra att fortsätta rita vid ett senare tillfälle om man av någon anledning inte hinner göra klart. Det är bara att öppna samma tävling och välja samma klass och löpare, så laddas de tidigare vägvalen in och man kan redigera.

RunOways administratörer har möjlighet att låsa inritade vägval på O-basen. Detta görs ibland för att de inte ska "saboteras". Om du vill ändra i ett låst vägval eller hittar felaktiga vägval inritade, kontakta support@runoway.se.

Se resultat

Via funktionen Se resultat kan man analysera sträcktiderna i en klass samtidigt som man tittar på inritade vägval.

De löpare som har inritade vägval har en penna   till vänster om namn och klubb i listan. Löpare som har laddat upp GPS-vägval har en liten satellit  . Genom att klicka på löparens rad laddas vägvalen in och visas i kartan. Pennan/satelliten byts samtidigt ut mot en färgmarkering som anger vilken färg vägvalet ritas med i kartan.

Genom att klicka på kontrollskärmarna ovanför resultaten (T, 1, 2, ..., M) visas sträcktiderna för motsvarande sträcka och listan med löpare sorteras om baserat på dessa. Om man klickar en gång till på samma kontrollskärm sorteras istället löparna baserat på totaltiden vid kontrollen. Skärmen med bokstaven T visar totalresultaten.

Återuppspelning

Via återuppspelningsfunktionen kan en tävling simuleras i efterhand. Via prickar i kartan visas ungefärliga positioner för löparna vid olika tidpunkter.

Knapparna play  och stopp  startar respektive stoppar uppspelningen. Inspelningsknappen  visas inte alltid. Läs mer om denna under avsnittet Spara uppspelning till fil.

Till höger om knapparna finns en tidslinje som visar det intervall inom vilket uppspelning kan ske. Genom att klicka på linjen kan man "hoppa" till motsvarande tid.

Uppspelningen kan göras i två olika lägen, Återuppspelning eller Simulera gemensam start. I läget Återuppspelning visas löparnas positioner vid en viss tidpunkt. Här kan man till exempel se om löpare har haft sällskap i skogen. När man byter till Simulera gemensam start ignoreras löparnas starttider och man simulerar att alla startade samtidigt. I detta läge kan man se t.ex. vilka delar av banan man har tjänat eller tappar tid jämfört med sina medtävlare. När man simulerar gememsam start kan man välja vilken kontroll man startar ifrån med de små knapparna  under Simulera gemensam start. Detta är användbart om man vill analysera en specifik sträcka på banan.

Dessa inställningar påverkar hur uppspelningen ser ut i kartan:
 
Visa vägval Om denna kryssruta är markerad visas löparnas vägval i kartan. Endast vägval fram till nuvarande tid visas.
Visa endast valda löpare Om denna kryssruta är markerad så visas endast de löpare man har valt i resultatlistan till vänster.
Visa löparnamn i karta Om denna kryssruta är markerad visas en lista med namnen på valda löpare i kartan.
Tidslucka Anger hur mycket löptid som ska gå mellan varje uppdatering av skärmen. Om denna tid ökas kommer prickarna att röra sig fortare.
Uppdatering Anger hur ofta skärmen ska uppdateras. Även denna inställning kontrollerar prickarnas hastighet. Om prickarna går ryckigt när man spelar upp kan det vara så att datorn inte riktigt hinner med alla beräkningar. Då bör detta värde ökas. 

Spara uppspelning till fil

Flera har frågat efter möjlighet att spara en uppspelning till en filmfil. Därför finns numera en enklare sådan funktion. För att den ska vara aktiverad måste man ha Java Media Framework version 2 eller senare installerat på datorn. Ladda hem härifrån: http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/download.html. Inspelningsknappen  fungerar precis som play, fast när man använder denna kommer innehållet i kartfönstret att sparas till en .avi-fil. Filnamn att spara till får väljas när man startar. Inspelningen fortsätter tills man trycker på stoppknappen. Om man vill att filmen ska ha en viss upplösning kan man välja en storlek i comboboxen Storlek som återfinns precis till höger om Klassval. Filmen sparas i dagsläget med maximal kvalitét, helt okomprimerad, så den kommer att ta mycket stor plats. För mindre filer, använd lämpligt program för att konvertera filen till annat format. Om önskemål inkommer kanske en kvalitétsinställning kan läggas till framöver.

Byt tävling / karta

När man väljer Byt tävling / karta kommer man tillbaka till tävlingslistan och kan därmed välja att ladda in en annan tävling.

Importera GPS-rutt

Börja med att välja klass och löpare. Det är mycket viktigt att man väljer rätt löpare, det kommer inte att fungera annars! Inpassningen mellan kartbild och GPS-positioner genomförs nämligen med hjälp av positionerna på banans kontroller samt löparens sträcktider. Är sträcktiderna felaktiga kommer det därmed att bli ett konstigt resultat. För att det ska fungera över huvud taget krävs att man har en "rutt" mellan kontroll 1 och sista kontrollen. Om GPS:en startas för sent kommer det alltså att fungera så länge den börjar lagra giltiga positioner före man passerar ettan.

När man har rätt person vald klickar man på Ladda upp fil och får sedan bläddra fram en GPS-logg från loppet. De filformat som stöds är:

I filformatet KML finns oftast inga tider lagrade, utan bara själva linjen. RunOway antar då att tidsavståndet mellan varje punkt i linjen är en sekund. Så är det i filer från FRWD om man har den inställd på att lagra varje sekund. Om detta skulle vara ett problem, kontakta support@runoway.se så kanske en bättre lösning kan fixas.

När man har valt rätt fil börjar RunOway analysera GPS-data, sträcktider och bana för att optimera inpassningen. Detta kan ta ett tag om GPS-loggen har mycket data före och/eller efter loppet samtidigt som man har många kontroller. Har man en skapligt snabb dator ska det dock inte vara något problem.

Om inpassningen är dålig för vissa delar av banan kan det bero på ganska många saker, bland annat dålig GPS-signal, dålig karta, felaktigt placerade kontroller eller felaktiga sträcktider. Om man vill att rutten ska visa mer exakt på kartan hur man har sprungit kan man lägga in extra så kallade styrpunkter. I bilden nedan går till exempel linjen lite utanför vägen, trots att jag sprang vägen ända fram till åkern.

Jag kan då lägga in en ny styrpunkt i "kröken" på linjen genom att klicka där med vänster musknapp.

I ovanstående bild visas den nya styrpunkten med en liten blå rektangel. Genom trycka in musknappen och dra musen kan styrpunkten flyttas.

Nu har styrpunkten flyttats till den korrekta positionen där jag spran av från vägen. Ny följer linjen vägen bättre. Nu ser det dock ut som att jag har sprungit i kanten av den halvöppna marken i bildens högerkant, trots att jag sprang en bit därifrån. Detta fixas med ytterligare en styrpunkt:

När man flyttar en styrpunkt "skevas" rutten, jämnt fördelat över sträckan mellan föregående och nästkommande styrpunkt. Om man bara vill ändra en kort sträcka lägger man alltså in tre styrpunkter varav man bara flyttar på den mittersta. Då påverkas inte resten av rutten. OBS! Alla kontroller som man har sträcktider till är automatiskt inlagda styrpunkter (som inte visas).

En styrpunkt kan tas bort genom att man högerklickar på den.

När man har lagt in de styrpunkter man vill och är nöjd med resultaten trycker man på knappen Spara för att spara sin rutt. OBS! I nuvarande version finns ingen möjlighet att vid ett senare tillfälle gå in och redigera styrpunkterna i en GPS-uppladdning.

Avancerade inställningar

Genom att markera Visa avancerade inställningar får man fram inställningar som manuellt kan ändra den automatiska inpassningen.

I bilden ovan är kartan utbytt mot "Endast GPS" via knappen Karta / Endast GPS. Ett tryck till på knappen växlar tillbaka till kartläget. Varje kontroll har en egen rad i vyn till vänster. I exemplet ovan saknades sträcktid till första kontrollen, det är därför kryssrutorna på den raden är inaktiverade.

Kolumnerna används enligt följande:

Ovanför kartan / GPS-bilden visas dels en tidsaxel med löparens lopp / GPS-inspelningen och, till vänster om den, löparens start- och måltid. Löparens tider kommer från resultatlistan och GPS-tiden är start- och stopptid för GPS-inspelningen, när tiderna har korrigerats för att överrensstämma med tävlingsklockan. Inom parantes efter GPS-tiderna står det hur mycket tiden har korrigerats för att det skulle stämma överens. I exempelbilden ovan är det en timme och sex sekunder. Timmen är på grund av att vi är i tidszon +1h (GPS-tid var sparad i loggen) och de sex sekunderna är antagligen en felinställning av tävlingstiden. Med knapparna (+ / -) under H M T kan GPS-tiden korrigeras manuellt.

Åter till huvudsidanCopyright © 2008 Ulf Bergqvist